Wanneer moet een dossier ingediend worden voor de erkenning van permanente vorming

Uiterlijk 31 januari van elk onpaar jaar en voor de eerste maal uiterlijk 31 januari 2011, dient de bemiddelaar spontaan het bewijs te bezorgen van het aantal gevolgde uren permanente vorming. Eveneens bezorgen de erkende bemiddelaars een nieuw attest waaruit blijkt dat zij gedekt zijn door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Dit bewijs (een ondertekend aanwezigheidsattest) dient bezorgd te worden aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie dat hiervoor aan de betrokkene een ontvangstbewijs aflevert. Indien een opleiding gevolgd werd, die niet reeds erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie, dient de bemiddelaar naast het aanwezigheidsattest eveneens een gedetailleerd programma over te maken aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

Bemiddelaars die reeds voor de einddatum menen te voldoen aan de volledige vereiste van permanente vorming kunnen reeds hun dossier overmaken aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie dat hiervoor aan de betrokkene een ontvangstbewijs aflevert.

Gelet op het feit dat de oorspronkelijke beslissing betreffende de permanente vorming van 18 december 2008 in werking trad per 1 januari 2009, kunnen enkel opleidingen vanaf 1 januari 2009 in aanmerking komen als permanente vorming.

Bij voorkeur worden dossiers elektronisch overgemaakt aan het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

Voor de eerste tweejaarlijkse periode (uiterlijk op 31 januari 2011) dienen de bemiddelaars erkend vóór 1 januari 2009 het bewijs neer te leggen van minimaal 18 uur permanente vorming. Voor bemiddelaars erkend in 2009 wordt het aantal te volgen uren herleid tot 9 uur permanente vorming. De bemiddelaars erkend in 2010 dienen voor de eerste maal uiterlijk op 31 januari 2013 het bewijs neer te leggen van minimaal 18 uur permanente vorming. Dezelfde principes gelden mutadis mutandis in de toekomst.

Faq category: 
Professionele vereisten bemiddelaar