Wat dient begrepen te worden onder “supervisie” voor de permanente vorming

Elke bemiddelaar wordt in zijn praktijk soms geconfronteerd met moeilijkheden waardoor de continuïteit van de bemiddelingsgesprekken en het doen van goede interventies, in het gedrang dreigen te komen.

De supervisie heeft in het bijzonder tot doel dat de bemiddelaar inzicht krijgt in het beter begrijpen van zijn persoonlijk functioneren als hij geconfronteerd wordt met conflicten en personen in conflict. Het helpt de bemiddelaar nadenken over zijn opgewekte indrukken, zijn weerstanden, zijn vooroordelen, zijn associaties, …

De individuele supervisie is aangewezen voor een bemiddelaar die wenst na te denken over zijn interventies en zijn persoonlijk functioneren, om op deze wijze zijn persoonlijke en professionele actiemogelijkheden te verbreden.

Supervisie en/of intervisie (punt 6) kunnen slechts voor 1/3 van de nodige uren (6 uren van de 18) in aanmerking komen voor permanente vorming.

De collectieve supervisie richt zich tot meerdere erkende bemiddelaars, die wensen na te denken over hun professionele interventies die ze toepassen. De confrontatie tussen de diverse ervaringen in verband met genomen interventies leidt tot het delen van verschillende visies en een wederzijdse verrijking.

De supervisie kan omkaderd worden door een bemiddelaar-opleider of door een externe expert, die beschikt over minstens een professionele ervaring van 10 jaar (aan te tonen door de voorlegging van een C.V.) hetzij in een bepaald deelaspect van bemiddeling hetzij in het geven van supervisies.

Faq category: 
Professionele vereisten bemiddelaar