Wat gebeurt er als een bemiddelaar niet voldoet aan de vereiste van permanente vorming

Indien de bemiddelaar geen dossier of een onvolledig dossier overmaakt, zal de Federale Bemiddelingscommissie de betrokkene binnen 6 maanden na ontvangst van het dossier of de voorziene uiterlijke vervaldatum voor het indienen van het dossier daarvan in kennis stellen.

De voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie kan aan de betrokkene de mogelijkheid geven de situatie binnen een door hem bepaalde termijn te regulariseren.

Indien het dossier niet (tijdig) wordt ingediend of het dossier onvolledig is en geen regularisatietermijn werd toegekend, zal de voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie per aangetekend schrijven de bemiddelaar laten weten dat zijn erkenning wordt ingetrokken, dat hij geschrapt wordt uit de lijst van erkende bemiddelaars en dat hij de titel van “erkend bemiddelaar” niet meer mag gebruiken.

Bemiddelaars van wie hun erkenning op deze manier ingetrokken is, kunnen steeds opnieuw een erkenning aanvragen door een dossier in te dienen waaruit blijkt dat de ontbrekende uren permanente vorming vooralsnog werden gevolgd. Daarenboven dienen zij per volledig jaar dat zij geen erkend bemiddelaar meer waren, een bijkomende vorming aan te tonen van 9 u (met een maximum van 90 uur). Deze bijkomende vorming dient te beantwoorden aan de voorwaarden van dit reglement.

In concreto dient een bemiddelaar van wie de erkenning werd ingetrokken, om het verleden te regulariseren een vorming te volgen ten belope van het aantal vereiste uren. Dit ontslaat de bemiddelaar evenwel niet van zijn verplichting inzake verantwoording van zijn permanente vorming voor de lopende toekomstige periode.

Faq category: 
Professionele vereisten bemiddelaar