Common questions - Bemiddelaar

Wie neemt initiatief

De instap in een bemiddelingstraject is in bijna alle omstandigheden mogelijk en kan op zeer eenvoudige wijze gebeuren. Immers voorziet art. 1730 Ger.W. dat elke partij, onverminderd elke gerechtelijke of arbitrale procedure, voor, tijdens of na een rechtspleging aan de andere partijen mag voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure. Dit impliceert een zeer grote vrijheid van initiatief nemen met daaraan gekoppeld een even grote vrijheid voor de betrokken partij(en) om daarop al dan niet in te gaan.

Wie kiest de bemiddelaar

Partijen kiezen in alle vrijheid zelf hun bemiddelaar, ook bij een gerechtelijke bemiddeling. Omdat ze het volstrekte vertrouwen moeten hebben in de bemiddelaar kunnen partijen zich in hun keuze laten bijstaan door hun advocaten organisaties van bemiddelaars.

Een bemiddeling opstarten

Indien de bemiddeling contractueel werd overeengekomen, dient de bemiddeling verplichtend een aanvang te nemen volgens de contractueel overeengekomen regels.


Indien de bemiddeling niet contractueel werd overeengekomen, zal een voorstel moeten gedaan worden aan de andere partij. Deze is vrij om het voorstel te aanvaarden of te verwerpen. Na aanvaarding, moet men overeenkomen over de keuze van bemiddelaar.

 

Deze principes van vrijheid tot aanvaarden van bemiddeling en de keuze van de bemiddelaar gelden evengoed wanneer een bemiddeling bevolen wordt door de rechter. Dit bevel is wel afhankelijk van de bereidheid van de partijen tot bemiddelen.

 

Ongeacht hoe de bemiddelaar werd aangesteld, zal hij de partijen uitnodigen om een bemiddelingsprotocol op te stellen. Pas na ondertekening daarvan kan de onderhandeling in bemiddeling beginnen.

Wat kost een bemiddelaar

Een bemiddeling is in principe niet gratis. Een professionele bemiddelaar zal uiteraard een vergoeding vragen. De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar De meerderheid van de bemiddelaars werkt volgens een uurtarief per gepresteerd uur. Dit tarief kan schommelen naargelang de ingewikkeldheid van het geschil. Het is belangrijk zich op voorhand goed in te lichten, niettegenstaande de bemiddelaar verplicht is om zijn tarief te vermelden in het bemiddelingsprotocol.

Wie bepaalt de duur van een bemiddeling

De partijen bepalen in samenspraak met de bemiddelaar de verwachte duur van de bemiddeling, alsook de kalender volgens het gewenste ritme van de onderhandelingen. De werkelijke duur van de bemiddeling zal afhangen van de samenwerking onder partijen om tot een oplossing te komen of een einde te stellen aan de bemiddeling op initiatief van de ene of de andere partij. Zo kan een bemiddeling slagen of stranden in twee uur tijd of gespreid zijn over meerdere weken, zelfs maanden.

Wie lost het geschil op

Doordat de bemiddelaar neutraal is doorheen het hele traject, begeleid hij alleen maar de partijen, die zelf op zoek gaan naar de oplossing van hun geschil. Zodoende is de oplossing een akkoord op maat gesloten tussen de partijen zelf, in voorkomend geval bijgestaan door hun raadgevers (advocaat of syndicaal afgevaardigde).

Waarom moet een bemiddelaar permanente vorming volgen

Het is aangewezen om als bemiddelaar permanente vorming te volgen:

 

  • om de kennis en vaardigheden als bemiddelaar te onderhouden en te actualiseren
  • om de ontwikkelingen op het gebied van bemiddeling verder op te volgen

 

De uren permanente vorming kunnen gespreid over een periode van twee jaar verworven worden, maar gelet op het bovenstaande is het wenselijk om ieder jaar zich bij te scholen.

 

Daarbij zorgt de bemiddelaar best dat er een goed evenwicht is tussen theoretische en praktijklessen en gelet op zijn beroepsachtergrond voldoende psychologische of juridische vakken aan bod komen.