Andere

Buren- en/of buurtbemiddeling

 

Buren- en buurtbemiddeling is een alternatieve en niet-justitiële wijze van conflictoplossing waarbij getrainde buurtbewoners als vrijwilliger of als gemandateerde ambtenaar van de gemeente bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners. Buren- en buurtbemiddelaars proberen mensen te helpen bij het oplossen van hun problemen en conflicten met hun buren en/of het verbeteren van hun relaties met die buren. Bij burenruzies lopen emoties soms zo hoog op dat buren lange tijd of zelfs definitief een vijandige houding aannamen ten opzichte van elkaar. Een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar kan hier helpen. Door te zoeken naar de achterliggende motieven en behoeften bij beide partijen, kan de bemiddelaar een basis vinden waaruit een gemeenschappelijk belang en begrip kan ontstaan. Buren- en buurtbemiddeling probeert niet alleen buren met ruzie te verzoenen maar op de eerste plaats de communicatie te verbeteren en op (half)lange termijn te onderhandelen om gemakkelijker onderling hun twisten zelf op te lossen. Burenconflicten hebben vaak te maken met burgerlijke zaken en strafzaken of overtreding van het politiereglement. In de praktijk van buren- en buurtbemiddeling bestaan er nogal wat verschillen tussen de Latijnse landen en de landen met een Angelsaksische opstelling. Met een zekere veralgemening kan men stellen dat in de Angelsaksische wereld men eerder van ‘community mediation’ of gemeenschapsbemiddeling spreekt. In de Latijnse landen en m.n. in Franstalig Europa en Quebec geeft men de voorkeur aan de term ‘médiation de quartier'  en meer recent 'médiation sociétale’. De term community mediation of gemeenschapsbemiddeling wijst erop dat het om meer gaat dan om 'personal troubles' omdat er ook sprake is van 'public issues'.  Niet enkel locale overheden, politie, opbouwwerk en sociale diensten willen het probleem grondiger aanpakken, maar gans de gemeenschap neemt haar verantwoordelijkheid. Wij gebruiken de term burenbemiddeling als het oplossen van een conflict tussen buren een belangrijke doelstelling is. Wij gebruiken de term buurtbemiddeling als er naast de oplossing van een conflict tussen buren een sociale beweging ontstaat die in lokale gemeenschappen een nieuwe onderhandelende cultuur doet ontstaan, waar door buurtbewoners voor buurtbewoners aan burenbemiddeling gedaan wordt. Buren- en buurtbemiddeling is het equivalent voor 'community mediation' of gemeenschapsbemiddeling.

 

Beter een goede buur dan een verre vriend. Vrienden kan men kiezen, buren niet. Toch heeft bijna iedereen, gewild en ongewild, meer met zijn buren te maken dan met vrienden. Contacten met buren kunnen plezierige contacten zijn. Denk aan het opvangen van de kinderen na schooltijd, een oogje in 't zeil houden en de zorg voor de planten tijdens de vakantie, of andere vormen van aandacht en burenhulp. Minder aangenaam wordt het als er irritaties spelen bij geluidsoverlast, vuilnis voor de deur, lawaaierige huisdieren, of de auto die verkeerd geparkeerd staat voor de eigen woning. Ruzies tussen buren komen veel voor en kunnen diep in het leven van mensen ingrijpen. Vaak gaat het om meerdere ergernissen tegelijkertijd. Een conflict is dan slechts het topje van de ijsberg. Het lukt lang niet iedereen om problemen met elkaar te bespreken, laat staan dat veel mensen erin slagen goede afspraken met elkaar te maken. In steeds meer steden in Vlaanderen is het tegenwoordig mogelijk burenbemiddeling in te schakelen. Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen, die kan worden ingezet als er problemen zijn tussen personen uit een buurt of wijk. De bemiddeling houdt in dat er een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding voor de betreffende buren is. Want de bedoeling is dat de ruziënde partijen zelf samen hun conflict oplossen. Dit alles gebeurt in de regel onder leiding van twee bemiddelaars. Dat zijn vrijwilligers uit de wijk of stad die daarvoor een speciale training hebben gehad. Een belangrijk kenmerk van buurtbemiddeling is dat die in zeer veel Westerse landen op vrijwillige basis plaatsvindt en gratis is. Daarmee wordt de laagdrempeligheid vergroot. De methode is speciaal bedoeld voor het vroegtijdig aanpakken van problemen, waardoor de kans groot is dat de zaak niet escaleert. Een preventieve aanpak bevordert de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt. Het herstel van de communicatie en het met elkaar willen blijven omgaan, staat daarom vaak voorop. Buurtbemiddeling vergroot ook het bewustzijn bij mensen dat ze zelf iets aan relationele conflicten kunnen doen. Met andere woorden, dat ergernissen niet hoeven worden opgekropt en dat buren bij problemen niet meteen een officiële instantie hoeven in te schakelen. Buurtbemiddeling kan alleen slagen als beide partijen graag een oplossing willen en zich ervan bewust zijn dat ze zowel iets moeten geven als iets kunnen winnen. De ruziënde partijen moeten dus afzien van winnen óf verliezen. De inzet is een win-win-resultaat.

 

Voor welke conflicten kan men bij burenbemiddeling terecht?

 

  • dagdagelijkse conflicten i.v.m.  woonplaats, buurt, persoonlijke relaties
  • geluidsoverlast
  • geur- en rookhinder
  • geweld, vandalisme, onbetamelijk gedrag
  • handtastelijkheden, beledigingen of lastigvallen
  • hinderlijk gedrag huisdieren
  • hinderlijk parkeren
  • inbreuk eigendommen
  • vervuiling

 

De Standaard vrijdag 25 maart 2011, Wanneer een banale burenruzie oorlog wordt. Zweetvoeten of een woekerende perenboom. Het zijn kleinigheden die tot hoogoplopende burenruzies kunnen leiden. Steeds vaker treden vrijwilligers – in plaats van de vrederechter – op als bemiddelaar. http://www.standaard.be/cnt/lc380l1g

Zie ook: https://www.besafe.be/tips/buurtconflicten-bemiddeling

Medische geschillen

 

De wet op de patiëntenrechten van 22.08.2002 voorziet in elke kliniek een functie van de bemiddelaar. De “ziekenhuisbemiddelaar”, die over het algemeen personeelslid is van de instelling, heeft als opdracht om geschillen te voorkomen tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt door middel van het bevorderen van de communicatie, het informeren van de patiënt over de mogelijkheden van zijn klacht. Tevens biedt hij of zij een luisterend oor met het oog op het betrachten van het vinden van een oplossing. Voor de geschillen tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar buiten de kliniekomgeving (huisarts, tandarts, kinesist, rust- en verzorgingstehuis, de gevangenissen, de geneesheren deskundigen, zelfstandige verpleegsters…), kan een klacht worden ingediend bij de Federale Dienst van de Patiëntenrechten.

 

De bemiddeling voorzien bij de wet van 21 februari 2005 laat aan de verschillende medische actoren en in voorkomend geval hun verzekeraars burgerlijke aansprakelijkheid toe om een oplossing te vinden voor het geschil tussen beroepsuitoefenaar en de patiënt buiten een gerechtelijke procedure. Hoe dan ook, in tegenstelling met de dienst voor ziekenhuisbemiddeling of patiëntenrechten, biedt de zogenaamde vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling  de waarborgen en verplichtingen opgelegd door de wet van 2005, zoals de erkenning, de vorming, het bemiddelingsprotocol, de vertrouwelijkheid, de opschorting van de verjaring…, wat partijen toelaat een akkoord te vinden dat door een rechtbank kan worden gehomologeerd. In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2007 verscheen de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. De wet betreffende medische ongevallen erkent de mogelijkheid voor het Fonds voor medische ongevallen om beroep te doen op de tussenkomst van een erkend bemiddelaar.

 

Schoolbemiddeling

 

Op elke plek waar mensen samen leven en werken doen zich fijne èn moeilijke gebeurtenissen voor. Problemen zijn haast onvermijdelijk. De meeste problemen lossen gelukkig met de loop van tijd vanzelf weer op. Ze worden uitgepraat en de situatie wordt veranderd en verbeterd. Andere kunnen echter blijven 'hangen' en uitgroeien tot echte conflicten. Ook in het onderwijsveld doen zich vele grotere en kleinere problemen en conflicten voor. Hieraan liggen zowel externe, als interne factoren ten grondslag. Wat de relatie school/ouders/leerling betreft gaat de overheid ook meer en meer regelgevend optreden.

 

Lees hier meer over schoolbemiddeling