Andere diensten

Een bijzondere vorm van bemiddeling is de “buurtbemiddeling”, die met subsidies aan de provincies wordt ondersteund door de Federale overheid via het Ministerie van Binnenlandse Zaken om in een specifieke opleiding van vrijwilligers te voorzien. Vandaar dat in talrijke steden en gemeenten reeds actief op de trend wordt ingespeeld om conflicten in een buurt of burenruzies via dialoog onder de betrokkenen op te lossen.

 

Dergelijke conflicten kunnen ook volkomen ingepast worden in het kader van een bemiddeling als bedoeld in het Gerechtelijk wetboek onder de begeleiding van een erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.


Ook in schoolmiddens vinden de bemiddelingstechnieken ingang, zowel voor het oplossen van conflicten tussen leerlingen onderling (zgn. peermediation) als voor conflicten tussen alle andere deelnemers aan het schoolgebeuren, hetgeen eveneens in te passen valt in de door het Gerechtelijk wetboek beoogde bemiddeling. Deze ontwikkeling, die rechtstreeks te maken heeft met het welzijn, situeert zich dan eerder in de sociale sfeer.


Op deze wijze en via nog andere kanalen raakt bemiddeling of mediation stilaan ingebed in het maatschappelijk leven.