bijzondere commissie voor burgerlijke- en handelszaken

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Er worden drie bijzondere commissies opgericht om advies te ver­strekken aan de algemene commissie:

 

- een bijzondere commissie voor familiezaken;

- een bijzondere commissie voor burgerlijke- en handelszaken;

- een bijzondere commissie voor sociale zaken.

 

Deze bijzondere commissies bestaan uit specialisten en practici van al deze soorten bemiddeling, namelijk:

 

twee notarissen, twee advocaten en twee vertegenwoordigers van de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen.

 

De bijzondere commissies tellen evenveel Nederlandstalige als Franstali­ge leden.

 

Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.