Clausules

En waarom geen bemiddelingsclausule voorzien in al uw contracten !
De bemiddelingsclausule, voorzorgmiddel van de bemiddeling!


De bemiddelingsclausule is de verbintenis, ingeschreven in een contract en dus aanvaard door partijen om op één of meer bemiddelaars beroep te doen, in geval van het voorkomen van een geschil met betrekking tot de uitvoering van het contract. En dit voorafgaand aan welke gerechtelijke maatregel ook.
Het beroep op de bemiddeling in geval van geschil is dus vrijwillig aanvaard door de contractanten vanaf de ondertekening. Het is dus de verbintenis van de contractanten om een minnelijke oplossing te proberen vinden en een akkoord dat “voldoening geeft” voor dat er enige moeilijkheid rijst.

Model bemiddelingsclausules

• In geval van geschil tussen de partijen over de rechtsgeldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, en dat niet in der minne kan worden opgelost, zullen partijen het geschil trachten op te lossen door bemiddeling. De partijen zullen een bemiddelaar aanduiden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.
OF:
• De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze overeenkomst, en onder meer deze voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing, voorafgaandelijk aan enige gerechtelijke stap, aan bemiddeling zal worden onderworpen.
Daarom verbinden partijen zich ertoe om aan tenminste één ontmoeting in bemiddeling deel te nemen in persoon of iemand met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen; de bemiddelaar zal door de partijen gekozen worden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.
De kost van de bemiddeling zal onder de partijen verdeeld worden per hoofdelijk aandeel.
OF:
• In geval van geschil tussen de partijen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, en dat niet in der minne zou kunnen worden opgelost, zullen de partijen trachten om het geschil op te lossen door bemiddeling. De partijen zullen een bemiddelaar aanduiden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.
Ten laatste [15] dagen na de kennisgeving van de bemiddelingsaanvraag door een partij een de andere partijen, zal de bemiddeling zal aanvangen, en behoudens uitdrukkelijk akkoord van partijen zal de duur ervan de [15] dagen niet overschrijden.
Bovendien kan ook nog aan de bemiddelingsclausule worden toegevoegd:
• In geval van mislukking van de bemiddeling, zullen de partijen het geschil onderwerpen aan arbitrage overeenkomstig ………………………………………..
OF:
• In geval van mislukking van de bemiddeling, zullen alleen de rechtbanken te ………………bevoegd zijn.
U kan eveneens een bemiddelingsvoorstel inschrijven in al uw dagvaardingen, zoals bijvoorbeeld:
De eisers stellen voor dat beroep zou gedaan worden op bemiddeling. Zij verzoeken om reeds bij de inleidingszitting de partijen te verwijzen naar een gerechtelijk aangewezen bemiddelaar, met uitstel van de zaak voor het overige overeenkomstig artikel 1734, §2 van het gerechtelijk wetboek onder behoud van voordeel van het artikel 735 van hetzelfde wetboek.