Conflict in eigen handen nemen

De kwaliteit:

De bemiddelaar voorgesteld in het kader van een gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling heeft vormingen gevolgd en is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

 

De band tussen de partijen behoeden:

In een bemiddeling gaat het hem er minder over welke partij gelijk heeft, dan wel het over het vinden van een voor elke partij aanvaardbare oplossing, teneinde elkeen er voldaan te laten uitkomen. De bemiddelaar maakt er dus werk van om een positief klimaat te scheppen dat vruchtbare en constructieve uitwisselingen toelaat.


De efficiëntie:

Een goed akkoord is gebouwd op een gezonde basis, loyauteit en evenwichtigheid. Deze uitgangspunten zullen ook toelaten dat het akkoord in de loop van de tijd nageleefd wordt. Het akkoord strekt de partijen tot wet en deze kunnen het uitvoerbare kracht geven.

 

Afwezigheid van striktheid:

de hoeksteen van het proces is het uitermate vrijwillig karakter ervan. De sterkte schuilt in een plicht van gedeelde vertrouwelijkheid.