De basisvorming

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Op 30 maart 2021 heeft de Federale Bemiddelingscommissie, overeenkomstig de wet van 18 juni 2018, een nieuw reglement goedgekeurd waarin de voorwaarden en procedures worden vastgesteld voor de erkenning van de basis-, specialisatie en permanente vorming voor erkende  bemiddelaars.

Het aldus opgestelde programma voor de basisopleiding en de specialisatie opleiding vormt de minimale basis wat betreft het aantal uren en de vereiste inhoud.  Deze opleidingen moeten onder toezicht van een coördinator worden gegeven,

Met ingang van 1 september 2021, is het voortaan vereist dat de basisopleidingen ten minste 70 uur omvatten (waarvan ten minste 30 uur theoretisch en 30 uur praktisch) en dat hun programma de in artikel 8 van het reglement genoemde onderwerpen omvat.  Een gespecialiseerde opleiding (familiaal, burgerlijk en handels, sociaal en overheden) duurt ten minste 35 uur (het vereiste minimumprogramma is vastgesteld in de artikelen 11, 12, 13 of 14, naargelang van de betrokken materies).

De basisopleiding en de gespecialiseerde opleiding zullen elk moeten worden afgesloten met een theoretische en praktische evaluatie van de deelnemers (artikel 15).

Het is aangewezen dat de vormingsinstanties de roosters voor “Self-assessment voor de bemiddelaar” en “eindevaluatie van de kandidaat bemiddelaar”, opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie gebruiken.

 

Een aanbeveling die ook door de Federale Bemiddelingscommissie is aangenomen, kan voor opleidingsinstituten als leidraad dienen bij het opbouwen van hun programma.

Instellingen die permanente vormingen wensen te organiseren, dienen een aanvraag tot erkenning in overeenkomstig artikelen 18 tot en met 21.

 

Overgangsbepaling:

Opleidingsinstituten die reeds een erkenning hebben verkregen, op basis van het reglement dat de Federale Bemiddelingscommissie op 28 maart 2019 had aangenomen, zullen om hun erkenning te behouden de FBC enkel moeten meedelen hoe zij vanaf het academiejaar 2021-2022 de evaluaties van de deelnemers zullen organiseren overeenkomstig artikel 15. De andere instituten moeten een volledige erkenningsaanvraag indienen overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 15, 17 en 19 tot en met 22.

DOCUMENTEN: 

reglement 201 en aanbevelingen

30.03.21_reglement_opleiding_.docx

30.03.21_aanbevelingen_opleiding.docx

 

formulieren e-learning 

formulier_e-learning_nl.doc

formulier_pv_e-learning_nl.doc