Erkenning bemiddelaars

Op grond van artikel 1726 en 1727 § 6 van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Federale Bemiddelingscommissie de criteria voor erkenning van bemiddelaars vastgesteld.

 

Om als bemiddelaar erkend te worden, zal de kandidaat een dossier samenstellen en indienen bij het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie. Om daarbij behulpzaam te zijn, wordt een leidraad ter beschikking gesteld en een inventaris van de toe te voegen stukken. Attesten dienen in origineel te worden toegevoegd, terwijl voor niet vervangbare stukken het overleggen van een eensluidend verklaarde kopie volstaat. Aan stukken die opgesteld zijn in een andere taal dan één van de drie officiële landstalen moeten vergezeld zijn van een beëdigde vertaling.

 

Al naargelang zal het dossier voor advies voorgelegd worden aan de bijzondere commissie voor familiale zaken, burgerlijke- en handelszaken, dan wel sociale zaken. Wanneer een verzoek om erkenning pertinente vragen of twijfels oproept, kan het gebeuren dat de bevoegde commissie de kandidaat uitnodigt om nadere toelichting te verstrekken. De bijzondere commissie maakt haar advies over het verzoek over aan de algemene commissie, die de beslissing tot erkenning neemt. Het secretariaat stelt de kandidaat in kennis van de genomen beslissing.

 

Bekijk ook:

 

Lijst erkende bemiddelaars

 

Zoeken naar een bemiddelaar