Formuleren van een akkoord

Het is altijd mogelijk dat de bemiddeling wordt beëindigd zonder akkoord of met een gedeeltelijk akkoord. In geval van een door de rechter bevolen bemiddeling informeren de partijen de rechter over de afloop van de bemiddeling. Indien ze niet tot een akkoord zijn gekomen, kunnen ze om een nieuwe termijn verzoeken of vragen dat de procedure wordt voortgezet.

 

Indien een bemiddeling tot een goed einde wordt gebracht, wordt een akkoord opgesteld. Dit kan de dag zelf, in aanwezigheid van alle partijen, de advocaten en de bemiddelaar. Dit kan eveneens nadien waarbij de advocaten samen het bemiddelingsakkoord opstellen en ter ondertekening voorleggen aan de partijen én de bemiddelaar ( die mede ondertekent ).

 

Wanneer de partijen met behulp van de bemiddelaar – al dan niet met (permanente) bijstand van advocaten - tot een akkoord komen, wordt neergeschreven wat overeengekomen werd en door de partijen ondertekend. Ook indien geen advocaten of de advocaten niet bij het bemiddelingstraject aanwezig waren, zal het uitgeschreven ontwerp van akkoord door de partijen aan een advocaat of hun advocaten gezamenlijk voorleggen ter nazicht.

 

De advocaten dienen - vooraleer zij overgaan tot het opstellen van de bemiddelingsovereenkomst - goed na te gaan of alle geschilpunten geregeld werden en of de overeengekomen oplossingen door alle partijen goed begrepen werden.

 

De advocaat zal dus in de meeste gevallen een zeer actieve rol spelen bij het einde van de bemiddeling, waarbij enerzijds het bemiddelingsakkoord dient opgesteld te worden, anderzijds dient hij te zorgen dat de afhandeling sereen en correct verloopt en zal hij zich steeds positief en constructief gedragen, zoals tijdens de bemiddeling zelf.