Het verloop van een bemiddeling

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Nadat het bemiddelingsprotocol ondertekend is, kan het bemiddelingstraject aangevat worden, hetzij onmiddellijk, hetzij in volgens een vooropgezet tijdschema. De bemiddelaar verzamelt informatie over het geschil, en peilt naar de standpunten van de partijen over het geschil en probeert inzicht te krijgen in wat van belang is voor elke betrokkene. In samenspraak met de partijenwordt een rangorde opgesteld van de op te lossen problemen zoals opgenomen in het bemiddelingsprotocol. Door partijen wederzijds inzicht te laten krijgen in wat voor elk belangrijk is, kan in reeds in deze eerste fase gezorgd worden voor een vertrouwensklimaat.