Oplossing zelf vinden

Maar naast de prijs en de snelheid is er nog een goede reden waarom veel cliënten erg tevreden zijn over bemiddeling. Mensen hebben niet het gevoel dat ze hun lot in handen moeten leggen van een derde die die dag al dan niet goed geslapen heeft. Uiteindelijk hebben ze bij bemiddeling zelf de kaarten in handen.

 

De kwaliteit:

De bemiddelaar, die voorgesteld wordt in het kader van een gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling, heeft vormingen gevolgd en is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie, die ingesteld is bij de Federale Openbare Dienst Justitie. Beschermt de relatie tussen de partijen IN een bemiddeling. Het gaat er minder om te bepalen welke partij gelijk heeft, dan wel een voor partijen aanvaarbare oplossing te vinden, teneinde elkeen er voldaan uit komt. De bemiddelaar maakt er dus werk van om een positief klimaat te scheppen, dat vruchtbare en constructieve uitwisselingen mogelijk maakt.

 

De doeltreffendheid

Een goed akkoord is gebouwd op een gezonde, loyale en evenwichtige basis. Dit uitgangspunt zal toelaten dat het akkoord in de loop van de tijd nageleefd wordt. Het akkoord is wet tussen de partijen en deze kunnen het een uitvoerbare kracht geven. Afwezigheid van gestrengheid: de hoeksteen van het proces is het uitermate vrijwillig karakter. Zijn kracht schuilt in een gedeelde plicht van vertrouwelijkheid.

 

U heeft begrepen dat het concept van bemiddeling bijna synoniem is van Vrijheid: vrijheid om te doen of niet te doen, vrijheid om de bemiddeling op elk ogenblik te stoppen, vrijheid van spreken, vrijheid om het diepste van zijn gedachten uit te drukken: het is een situatie waarin men de zekerheid heeft zich te kunnen uitdrukken, de zekerheid gehoord te worden, en niet gemanipuleerd te worden. In één woord, het is de plaats waar ik zou kunnen proeven van de smaak mijn eigen vrije arbiter te zijn.

 

  1. De beheersing van het proces: de partijen zijn vrij om op elk ogenblik het proces te onderbreken
  2. De controle over het resultaat: de oplossing is een akkoord op maat gesloten tussen de partijen zelf, in voorkomend geval bijgestaan door hun raadgevers (advocaat of syndicaal afgevaardigde)
  3. In tegenstelling met een rechtsgeding waar de klemtoon over het algemeen ligt op het Recht en de punten die partijen tegenover elkaar stellen, en waarbij elkeen de rechter probeert te overtuigen van de gerechtvaardigdheid van zijn aanspraken, is de bemiddeling een soepel gebeuren, dat de klemtoon legt op de punten van overeenstemming en vooral op de respectieve belangen en behoeften van de partijen
  4. Bij de bemiddeling hoeven de partijen de bemiddelaar niet te overtuigen van de goede gegrondheid van hun standpunt. De oplossingen die onderzocht worden gedurende het bemiddelingstraject houden eerder rekening met de door partijen beleefde situatie en beogen dat het resultaat hen bevredigt.