Patrimoniale rechten

Over patrimoniale rechten, die het geheel van de rechten en verplichtingen van een persoon omvatten, kan quasi onbeperkt gecontracteerd, en dus ook onderhandeld worden. Zodoende zal in puur zakelijke contracten zich zelden of nooit enig probleem stellen om te voorzien in een bemiddelingsclausule voor het geval dat zich een geschil zou voordoen. In de meest vookomende overeenkomsten zoals koop, huur, aanneming van werk of diensten, evenals in allerlei commerciële verhoudingen zal een bemiddelingsbeding nuttig kunnen ingeschakeld worden.


Daarentegen zal in contractuele verhoudingen die heel strak gereglementeerd zijn, zoals bij voorbeeld het hypothecair krediet en het consumentenkrediet, een bemiddelingsbeding veelal zonder uitwerking blijven door de aanwezigheid van dwingende bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.


Evenzeer als er niet kan gecontracteerd worden over een niet opengevallen nalatenschap, zal om dezelfde reden daarover ook niet kunnen bemiddeld worden of onderdeel uitmaken van een bemiddelingsakkoord. Zo zijn in het algemeen alle aangelegenheden die de openbare orde raken delicaat om geen bedingen op te stellen die daartegen ingaan. Het Belgische Hof van Cassatie omschrijft als van ‘openbare orde’ wetgeving of principes die de wezenlijke belangen van de staat of de gemeenschap betreffen of die in het privaatrecht de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de samenleving rust. Op het miskennen van dergelijke regels staan ofwel strafsancties, dan wel de absolute nietigheid van de handeling of overeenkomst.