Richtlijnen

De website van de FBC is beschikbaar maar momenteel 'under reconstruction' en actualisering. Voor meer informatie en vragen kan u terecht op : secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be

Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Een kandidaat-bemiddelaar die op grond van de bepalingen van de Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling een erkenning van bemiddelaar wenst te bekomen, dient hiertoe bij het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie een aanvraag in met een dossier dat de volgende stukken moet bevatten:

  1. Een formele aanvraag gericht aan de voorzitter van de Commissie met vermelding van het soort bemiddeling waarvoor hij wenst erkend te worden. Per soort bemiddeling moet een afzonderlijke aanvraag ingediend worden met een volledig dossier zoals hierna vermeld (kopieën zijn voldoende behoudens voor de eigen verklaringen van de kandidaat)
  2. Een Curriculum Vitae, met vermelding van het op het ogenblik van de aanvraag uitgeoefend beroep
  3. Een uittreksel uit het strafregister (voor de kandidaat-bemiddelaar in familiale zaken een uittreksel model 2) daterend van maximum 2 maand voor de datum van indiening van de aanvraag
  4. Een verklaring op eer dat hetzij geen tuchtsanctie of administratieve sanctie voorheen werd opgelopen, hetzij met vermelding van de voorheen opgelopen tuchtsancties of administratieve sancties; voor de bemiddelaars die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van een op grond van de wet georganiseerde orde of instituut met eigen tuchtbeleid, een attest van de bevoegde tuchtoverheid hetzij met melding dat geen tuchtsancties of administratieve sancties werden opgelopen, hetzij met vermelding van de voorheen opgelopen tuchtsancties of administratieve sancties.
  5. Een attest waaruit blijkt dat hij een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende vorming, georganiseerd door een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende instantie, gericht op het soort bemiddeling waarvoor de aanvraag wordt ingediend, heeft gevolgd. Bij gebreke een dossier met stavingstukken betreffende andere voor de bemiddelingspraktijk passende vorming of verworven ervaring, die als evenwaardig kan worden beschouwd*.                                                                         *Door de wijziging van de wet van 18 juni 2018 is dit ervaring criterium niet langer van toepassing vanaf 1 januari 2019.
  6. Een afschrift van een bekomen diploma waaruit blijkt dat een opleiding van bachelor of gelijkwaardig met vrucht werd gevolgd, of, voor kandidaat-bemiddelaars die een beroep uitoefenen dat slechts mits bekomen van dergelijk diploma of een hoger diploma kan worden uitgeoefend, minstens een attest waaruit het uitgeoefend beroep blijkt, alsook een bewijsstuk waaruit minstens twee jaar professionele ervaring blijkt, ofwel, bij gebreke aan voorlegging van een attest van opleiding, bewijsstukken waaruit minstens vijf jaar professionele ervaring blijkt.
  7. Een attest waaruit blijkt dat de activiteit van bemiddelaar door een professionele aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, of minstens een attest van een erkend verzekeraar waaruit blijkt dat deze professionele aansprakelijkheid zal gedekt zijn vanaf de toekenning van de titel van erkend bemiddelaar.
  8. Een verklaring waarbij hij zich ertoe verbindt de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie te eerbiedigen, en de permanente vorming te volgen waarvan het programma erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie