Samenstelling

De Federale Bemiddelingscommissie bestaat uit een algemene commissie met beslissingsbevoegdheid en drie bijzondere commissies die advies verlenen in de diverse toepassingsgebieden van de wet: familiale zaken, burgerlijke- en handelszaken, en sociale zaken.

Elke Commissie is telkens samengesteld uit 2 notarissen, 2 advocaten en 2 vertegenwoordigers van “de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen” (hierna “de derden”) en hun plaatsvervangers. De Commissie is tevens taalkundig paritair samengesteld en telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. Het mandaat als lid is een vierjarig mandaat dat hernieuwbaar is.