Vertrouwelijkheid

De partijen in bemiddeling verbinden zich er schriftelijk toe om de vertrouwelijkheid te eerbiedigen van alles wat er gezegd is, geschreven of voorgebracht, behoudens anderluidend akkoord.

 

De bemiddelaar is aan een beroepsgeheim onderworpen. De bemiddelaar is onderworpen aan het beroepsgeheim als voorzien bij artikel 458 van het strafwetboek dat in correctionele straffen voorziet voor de beroepen die onderworpen zijn aan een geheimhouding. De advocaten van de partijen zijn aan hetzelfde geheim gehouden (art. 458 SW). Aan de partijen zelf is het verboden elementen naar buiten te brengen van inlichtingen of voorstellen, zoals aanbiedingen die gedaan werden in het kader en ten behoeve van de bemiddeling.

 

Het spreekt voor zich dat elk document dat reeds voor de bemiddeling voorhanden was niet gedekt is door de vertrouwelijkheid: enkel de inlichtingen en documenten opgesteld voor de noden van de bemiddeling blijven vertrouwelijk. Indien een partij deze regel schendt, kan deze door de rechter veroordeeld worden tot het betalen van schadevergoeding en interesten. In ieder geval, indien een procedure moet gevoerd worden of een arbitrage plaatsvinden nadat een bemiddeling mislukte, moet de rechter of de arbiter alle dergelijke stukken weren, die hem zouden worden voorgelegd.

 

De derden die gebeurlijk geroepen worden om in een bemiddeling tussen te komen, zoals experten (architecten, boekhouders, ingenieurs,…) zijn eveneens onderworpen aan de vertrouwelijkheid. Indien evenwel de homologatie van een onderschreven bemiddelingsakkoord een probleem zou stellen voor de homologatie ervan, kan het geheim opgeheven worden, doch enkel met het akkoord van alle partijen.

 

Het verloop van de bemiddeling is vertrouwelijk. Dit betekent, dat behoudens de betrokken partijen en de bemiddelaar, geen enkele andere persoon kennis heeft noch van de feiten die in hun geschil besloten waren, noch van het verloop van de zittingen en de uitkomst van de bemiddeling. Deze vertrouwelijkheid is een onmiskenbaar voordeel, in het bijzonder in de zakenwereld. Praktisch detail: uw advocaat blijft betrokken in het proces, gezien hij aanwezig is bij alle bemiddelingssessies, en uw raadsman blijft.