Wanneer?

Bemiddeling kan beoogd worden wanneer partijen van mening verschillen en er niet zelf uitkomen. Maar niet alle meningsverschillen vereisen een bemiddeling.
Of een geschil in aanmerking komt om bemiddeld te worden hangt van meerdere factoren af. Een conflict leent zich voor bemiddeling als partijen bereid zijn samen aan een oplossing te werken.

 

Vaak zijn dat geschillen tussen partijen die na de oplossing van het geschil nog verder met elkaar door moeten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: (echt)scheiding – zeker als er kinderen bij betrokken zijn -, burenruzies, conflicten binnen een bedrijf, langlopende contracten met leveranciers.

Lenen zich minder of niet voor bemiddeling: principiële geschillen, geschillen waarin de rechten van partijen heel duidelijk zijn, conflicten tussen partijen die elkaar na de oplossing ervan elkaar nooit meer zullen tegenkomen.

Bovendien kan niet elke persoon een geldige bemiddelingsovereenkomst sluiten. Bemiddelen kan slechts als beide partijen de bevoegdheid hebben te beschikken over de rechten waarover ze een bemiddelingsovereenkomst willen sluiten en handelsbekwaam zijn.

 

De vraag naar de opportuniteit van het aanwenden van bemiddeling kan zowel bekeken worden vanuit het oogpunt van het voorkomen van geschillen, dan wel van het oplossen van gerezen geschillen. Bij dit laatste kan de benadering verschillen al naargelang er reeds al dan niet een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt werd voor een rechtbank.

 

Dit onderwerp heeft dus te maken met het bij voorbaat inbouwen van een conflictoplossende strategie bij de opbouw van een contractuele relatie, dan wel de opties die genomen worden wanneer men zich moet verdedigen tegen een aanspraak vanwege een contractspartij of een derde, of nog wanneer men zelf aanspraken wil laten gelden op een recht of vergoeding waarop men - al dan niet terecht - meent aanspraken te kunnen maken.

 

Nog maar zelden wordt in contracten aandacht besteed aan de mogelijkheid om bemiddeling in te schakelen bij eventuele conflicterende situaties bij de uitvoering van een contract. Niettemin vormt dit een aanzet om eventuele conflicten snel en eenvoudig op te lossen.