Wettelijke opdrachten

Door de wetgever werd de Federale Bemiddelingscommissie in het leven geroepen om als centraal orgaan op federaal niveau te waken over de ontwikkeling én de kwaliteit van de bemiddeling via de erkenning van de bemiddelaar.

De taken van de Federale Bemiddelingscommissie zijn opgenomen in art. 1727 § 2 Ger.W:

  2° de minimumprogramma's inzake theoretische en praktische opleiding bepalen, evenals de evaluaties met het oog op het afleveren van een erkenning en de erkenningsprocedure;
   3° de bemiddelaars erkennen naargelang de bijzondere domeinen van de bemiddelingspraktijk;
   4° beslissen over de inschrijving op de lijst van bemiddelaars gevestigd in landen van zowel de Europese Unie als daarbuiten, die een erkenning verkregen hebben van een daartoe gemachtigde instantie in dat land;
   5° een deontologische code opstellen;
   6° behandelen van de klachten tegen bemiddelaars of tegen de instellingen die de opleidingen verschaffen; advies verlenen in geval van betwisting van het honorarium van bemiddelaars en sancties opleggen jegens bemiddelaars die niet meer zouden voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 1726 of aan de bepalingen van de deontologische code opgesteld door de Commissie;
   7° zorgen voor de periodieke publicatie van alle reglementaire beslissingen van de Commissie in het Belgisch Staatsblad;
   8° de sanctieprocedure ten aanzien van de bemiddelaars bepalen;
   9° een met redenen omkleed advies verlenen aan de minister van Justitie met betrekking tot de voorwaarden waaraan een vereniging van bemiddelaars moet voldoen om als representatief te gelden;
   10° de lijst van bemiddelaars opstellen en verspreiden bij de hoven en rechtbanken, bij de federale, gemeenschaps-, gewestelijke en lokale overheden;
   11° het publiek inlichten over de mogelijkheden geboden door bemiddeling;
   12° alle nodige maatregelen nemen om de behoorlijke uitoefening van de bemiddeling te bevorderen, en inzonderheid nieuwe methodes en praktijken van bemiddeling en andere vormen van geschillenoplossing te onderzoeken en te ondersteunen;
   13° een jaarverslag over de uitvoering van haar wettelijke opdrachten, bedoeld in artikel 1727/1, vijfde lid, opmaken en bekendmaken op haar website;
   14° waken over de goede organisatie van haar bureau en van haar commissies.

Beslissingen FBC

FBC _jaarverslag_2020.pdf

 

Lijst erkende bemiddelaars

Zoeken naar een bemiddelaar