Wie kiest de bemiddelaar

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

 

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid zelf hun bemiddelaar kunnen kiezen.

 

In geval partijen onmiddellijk zelf besluiten om op een bemiddelaar beroep te doen, hetzij omdat zij zich daartoe contractueel verbonden hebben, hetzij omdat zij kennis hebben van de mogelijkheden die bemiddeling biedt, is het voor de hand liggend, dat partijen in gezamenlijk overleg een geschikte bemiddelaar kiezen in functie van de aard van het  geschil dat zich voordoet.

 

Even goed is het mogelijk dat één van de betrokken partijen aan de andere partij(en) het voorstel doet om op een bemiddelaar beroep te doen. Zo dit voorstel gebeurt volgens de regels van het Gerechtelijk wetboek zal de ene partij per aangetekende brief het voorstel tot bemiddeling aan de wederpartij overmaken. Dit voorstel heeft dan de waarde van een ingebrekestelling: het gaat hier dus om een formeel verzoek. De verjaringstermijn wordt gedurende een maand opgeschort, waardoor alle partijen tijd genoeg hebben om het voorstel rustig te bekijken.

 

In geval één van de partijen een dagvaarding uitbrengt om zijn rechten veilig te stellen op het vlak van mogelijke korte verjaringstermijnen, belet niets dat tegelijk met de dagvaarding een voorstel tot bemiddelen wordt overgemaakt aan de andere partij(en). Zo dit niet tot een vrijwillige bemiddeling leidt, blijft het mogelijk dat partijen of één van hen aan de rechter voorstellen om vooralsnog in een bemiddelingstraject te stappen. Ook de rechter zelf kan een bemiddeling voorstellen. Evenwel kan echter alleen maar een bemiddeling bevelen als alle partijen akkoord gaan. In dit geval gaat het om een gerechtelijke bemiddeling.

 

Omdat ze het volstrekte vertrouwen moeten hebben in de bemiddelaar kunnen partijen zich in hun keuze laten bijstaan door hun advocaten of private organisaties, die bemiddelaars verenigen en/of opleiden. Meer informatie hierover is te vinden in de rubriek ‘links’.