Newsflash december - Oproep tot NL kandidaturen binnen de FBC

Publicatie Belgisch Staatsblad

Oproep tot kandidaturen voor twee Nederlandstalige mandaten binnen de FBC

 

Beste erkende bemiddelaar,

 

De FBC wenst u via deze newsflash op de hoogte te brengen van een recente oproep tot vervanging van twee Nederlandstalige mandaten.

 

Deze oproep werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2021. Een samenvatting kan u alvast hieronder terugvinden. Het volledige besluit tot oproeping kan u eveneens terugvinden in bijlage.

 

Oproep tot kandidatuur voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van het Bureau:

Wat?

 

Deze oproeping is gericht op de vervanging van het mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de representatieve instanties voor de derden-bemiddelaars (die noch het beroep

van advocaat noch dat van notaris noch dat van gerechtsdeurwaarders noch dat van magistraat uitoefenen en die geen emeritus- of eremagistraat zijn), binnen het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie.

Deze vervanger voltooit het mandaat van de voorganger die van start ging op 1 juni 2019.

 

Voor wie?

 

Het kandidaat-lid moet worden voorgedragen door een representatieve instantie voor de bemiddelaars die het beroep van advocaat noch van notaris noch van gerechtsdeurwaarder noch van magistraat uitoefenen en die ook geen emeritus- of eremagistraten zijn.

 

Enkel personen die doen blijken van relevante competenties in het domein van de bemiddeling in de zin van het zevende deel van het Gerechtelijk Wetboek of op het stuk van praktijkervaring of opleiding inzake bemiddeling in de zin van het zevende deel van het Gerechtelijk Wetboek kunnen zich kandidaat stellen.

 

Enkel kandidaten die nog niet of slechts eenmaal een mandaat in de Federale Bemiddelingscommissie hebben uitgeoefend, kunnen kandidaat zijn.

 

Hoe?

 

Stap 1: Door de kandidaat

  • De kandidaturen voor het betrokken mandaat worden binnen een maand na deze oproep per aangetekende zending gericht aan de instantie waartoe de kandidaat behoort, dus uiterlijk tegen 30 december 2021.
  • De kandidaturen worden vergezeld van een curriculum vitae, een motivatiebrief, een uittreksel uit het strafregister en het bewijs van een van de competenties vereist voor de functie.

 

Stap 2: Door de representatieve instantie

  • De met redenen omklede voordracht zoals bedoeld in artikel 1727/2, § 1, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt door de instantie(s) waartoe de kandidaat behoort gericht aan de FOD Justitie, ter attentie van de heer Jean-Paul Janssens, Voorzitter, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, (email: secr.presidentvoorzitter@just.fgov.be) per aangetekende zending binnen de maand die volgt op de maand in de loop waarvan de kandidaturen moeten worden ingediend, dus uiterlijk 30 januari 2022.

 

Oproep tot kandidatuur voor een mandaat van Nederlandstalig vast lid van de vaste commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming:

Wat?

 

Dit bericht is gericht op de vervanging van het mandaat van Nederlandstalig vast lid van de vaste commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming van de Federale Bemiddelingscommissie. De ter vervanging benoemde persoon voltooit het mandaat van zijn voorganger dat van start ging op 5 december 2019.

 

Voor wie?

 

Enkel de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars kunnen zich kandidaat stellen, met uitzondering van de magistraten in functie, die geen erkende bemiddelaars hoeven te zijn.

 

Enkel kandidaten die nog niet of slechts eenmaal een mandaat in de Federale Bemiddelingscommissie hebben opgenomen, mogen kandidaat zijn.

Hoe?

 

De kandidaturen worden binnen een maand na deze oproep, dus uiterlijk op 31 december 2021, per aangetekende zending met graag elektronische kopie (email: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be) gericht aan het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie, Simon Bolivarlaan 30 (WTC III) te 1000 Brussel.

 

De kandidaturen gaan vergezeld van een curriculum vitae, een motivatiebrief, een uittreksel uit het Strafregister en het bewijs van hun erkenning.