NEWSFLASH NOVEMBER 2020

NEWSFLASH - november 2020

 

Q&A - MOGEN FYSIEKE BEMIDDELINGEN DOORGAAN?

Bij onze bemiddelaars rijzen veel vragen en onduidelijkheden over het al dan niet kunnen laten doorgaan van fysieke bemiddelingen.

Bij deze bevestigen wij dat de bemiddeling ook tijdens deze tweede lockdown opnieuw onder de justitiediensten valt.

Dit wil zeggen dat indien de partijen en/of de bemiddelaar een fysieke bemiddeling nodig achten, deze kan georganiseerd worden, vanzelfsprekend met respect voor de geldende sanitaire maatregelen.

Dit neemt niet weg dat sterk wordt aanbevolen om de bemiddelingen zoveel mogelijk online te laten verlopen.

 

PERMANENTE VORMING – RICHTLIJNEN & AFSPRAKEN

Graag bezorgen wij jullie nogmaals een kort overzicht van de richtlijnen en afspraken omtrent het indienen van het dossier permanente vorming voor de periode 2019-2020.

Aantal verplichte uren permanente vorming:

  • Van de bemiddelaars die werden erkend vóór 1 januari 2019 wordt een bewijs van 18 uur permanente vorming verwacht.
  • Van de bemiddelaars die werden erkend tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 wordt een bewijs van 9 uur permanente vorming verwacht.  
  • Van de bemiddelaars die werden erkend vanaf 1 januari 2020 wordt voor de periode 2019-2020 geen bewijs van permanente vorming verwacht. Zij moeten hun bewijs van 18 uur permanente vorming voor de volgende periode 2021-2022 indienen tegen uiterlijk 31 januari 2023.

 

Uiterste datum waartegen ik mijn dossier moet indienen:

Het Bureau van de FBC heeft beslist om een verlenging toe te staan van de uiterste datum voor de indiening van jullie dossier van permanente vorming, meer bepaald :

  • Mijn dossier permanente vorming periode 2019-2020 is NIET VOLLEDIG op 31 januari 2021, wat moet ik doen?

Je kan jouw dossier permanente vorming uiterlijk tot en met 30 juni 2021 doorsturen naar het secretariaat van de FBC.

Mogen wij jullie er wel attent op maken dat het verlengen van deze periode, de termijn van de volgende periode 2021-2022 inkort. Tegen uiterlijk 31 januari 2023 moet opnieuw het bewijs van verplichte uren permanente vorming voorgelegd worden.

 

  • Mijn dossier permanente vorming voor de periode 2019-2020 is reeds VOLLEDIG op 31 januari 2021, wat moet ik doen?

Wij raden je aan jouw dossier, zo snel mogelijk door te sturen, conform het formulier in bijlage, naar het secretariaat van de FBC.

Tegen uiterlijk 31 januari 2023 zullen jullie voor de periode 2021-2022 opnieuw een bewijs van verplichte 18 uren permanente vorming moeten voorleggen.  

 

CONTACT MET SECRETARIAAT VAN DE FBC

Door de FOD Justitie werden ook tijdens deze tweede lockdown opnieuw strikte regels opgelegd i.v.m. telewerk, waardoor alle medewerkers van de FBC van thuis uit moeten werken.

Om jullie zo efficiënt en effectief mogelijk te helpen, verzoeken wij jullie om vragen en onduidelijkheden zoveel mogelijk via mail te stellen.

Daarnaast raden wij jullie ook aan om zowel de aanvraagdossiers tot de erkenning als bemiddelaar en de dossiers permanente vorming per mail (in één pdf-bestand) door te sturen, omdat onze medewerkers slechts een beperkte toegang hebben tot alle correspondentie die via de post wordt verstuurd. 

Het secretariaatsteam dankt jullie voor jullie begrip.

 

E-LEARNING : UPDATE

Basisopleiding en specialisaties:

Gelet op de huidige omstandigheden, heeft de FBC beslist dat de vormingscentra waarvan de bemiddelingsopleidingen (basis en specialisatie) reeds gestart zijn, deze opleidingen verder kunnen zetten onder de vorm van e-learning minstens tot en met 31 december 2020.

Wat de eindevaluatie betreft, heeft de FBC onderstaande beslissingen genomen:

  • Mondelinge eindevaluaties die werden ingepland tot en met  31 december 2020 moeten fysiek georganiseerd  worden met respect voor de sanitaire maatregels.
  • Schriftelijke eindevaluaties die werden ingepland tot en met 31 december 2020 mogen online of fysiek georganiseerd worden met respect voor de geldende sanitaire maatregels. 

De situatie zal in de maand januari 2021 opnieuw geanalyseerd en herbekeken worden.

 

Permanente vormingen:

Wat de permanente vormingen betreft, kunnen de reeds opgestarte en onder e-learning vorm goedgekeurde opleidingen verder gezet worden minstens tot en met 31 december 2020.

 

Gelieve bij twijfel, onduidelijkheid of vragen omtrent de opleiding steeds per email contact op te nemen met de vormingsinstanties zelf of het secretariaat van de FBC.

 

RECENTE NUTTIGE RECHTSPRAAK

De rechtsbijstandsverzekering waarborgt de vrije keuze van een raadsman bij het bemiddelingstraject

De onduidelijkheid over de vrije keuze van een raadsman in het kader van een bemiddeling is van de baan.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie en daarna het Belgische Grondwettelijk Hof hebben geoordeeld dat deze vrije keuze gewaarborgd dient te worden in de (buiten)gerechtelijke bemiddelingsprocedures.

Datum van publicatie: 06/11/2020

Graag meer informatie, raadpleeg : Grondwettelijk Hof, arrest n°2020-138 van 22 oktober 2020 © Grondwettelijk Hof van België 23/10/2020,  www.const-court.be

 

De notariële bemiddelaars kunnen onderworpen worden aan twee deontologische regels

De notariële bemiddelaars worden zowel aan de notariële deontologische regels als aan de deontologische code van de Federale Bemiddelingscommissie onderworpen. De deontologische regels van het notariaat kunnen onze gedragsregels dus aanvullen maar niet afzwakken.

Datum van publicatie: 03/11/2020

Graag meer informatie raadpleeg: Grondwettelijk hof, arrest n°2020-141 van 22 oktober 2020 © Grondwettelijk Hof van België, 23/10/2020, www.const-court.be

 

 

newsflash_november_2020_0.pdf

standaardformulier_indiening_permanente_vorming_nl.doc

 

De FBC blijft ter uw beschikking voor al uw vragen.

secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

https://www.linkedin.com/company/fbc-cfm