Newsletter maart

Heel wat nieuws onder de lentezon!

 

Beste collega,

 

Op 29 maart heeft de algemene vergadering van onze organisatie een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en secretaris verkozen.

Kort geleden deelden wij u nog mee dat de heer Theo De Beir eind vorig jaar de voorzittersfakkel had doorgegeven aan de heer Marc De Decker. Omwille van strikt persoonlijke omstandigheden heeft de heer De Decker dit mandaat niet effectief kunnen opnemen en zag hij zich onlangs verplicht ontslag te nemen.

 

Na een kort waarnemend voorzitterschap van de heer Harry Dobbelaere, werd inmiddels de heer Laurent Drousie verkozen als nieuwe voorzitter.

De heer Laurent Drousie zal in zijn functie ondersteund worden door de pas verkozen vice-voorzitter, de heer Harry Dobbelaere, alsook door een nieuwe secretaris, mevrouw Bénédicte Van Maele.

Bij deze verkiezingen werden de wettelijk voorziene afwisselingen gerespecteerd.

 

Deze dynamische nieuwe ploeg bouwt met veel enthousiasme verder op de ingeslagen weg en informeert u hieronder dan ook graag over enkele kersverse projecten die op stapel staan.

 

 

Project: trajectkeuzes bij familierechtbanken in de schijnwerpers

 

De Federale Bemiddelingscommissie heeft conform art. 1727 §2 Ger.W. onder meer de wettelijke opdracht alle nodige maatregelen te nemen om de behoorlijke uitoefening van de bemiddeling te bevorderen, en inzonderheid nieuwe methodes en praktijken van bemiddeling en andere vormen van geschillenoplossing te onderzoeken en te ondersteunen.

 

Met genoegen stelt de Federale Bemiddelingscommissie vast dat in verschillende gerechtelijke arrondissementen de voorbije jaren zeer waardevolle projecten om de bemiddeling te stimuleren op het getouw werden gezet. Meer in het bijzonder bestaan er diverse samenwerkingsprojecten tussen de familierechtbanken en erkend familiaal bemiddelaars, doorgaans omschreven als ‘trajectbegeleiding’ of ‘trajectbemiddeling’.

 

De FBC heeft de Bureauleden de heer Kristoff Simons (NL) en mevrouw Nathalie Uyttendaele (FR), gemandateerd om alle initiatieven van trajectbemiddeling, ingericht in samenwerking tussen de rechtbanken en onze erkende familiale bemiddelaars, in kaart brengen. In een volgende fase zullen de resultaten van deze bevraging worden samengebald en geanalyseerd.

 

Alle Voorzitters van de jeugd- en familierechtbanken in ons land werden hiervoor inmiddels reeds aangeschreven.

 

Via deze weg doen wij rechtstreeks een uitdrukkelijke oproep aan de erkende bemiddelaars die aan dergelijke projecten meewerken met de concrete vraag ons in te lichten over de aard van het specifieke project en ons tevens de contactpersoon binnen dit project mee te delen. U kan hiervoor een e-mail sturen naar het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be) met daarin de gegevens van de contactpersoon (naam, e-mail, werkadres) en de locatie van het initiatief.

 

Alvast hartelijk bedankt voor deze medewerking. We koppelen in een latere fase van dit project met jullie terug.

 

Project: rechtsbijstand en pro deo

 

Uit vragen die gesteld worden aan de FBC of aan leden van de FBC blijkt dat vele bemiddelaars het systeem van de kosteloze bemiddeling niet of onvoldoende kennen. Er blijkt ook dat een aantal rechtbanken het systeem niet toepast. Ook de Bureaus voor Juridische bijstand zijn zelden op de hoogte, laat staan de burgers die hiervoor in aanmerking komen.

 

In het goedgekeurde actieplan van het Bureau van de FBC is de “Kosteloze bemiddeling” als strategische doelstelling opgenomen. De operationele doelstellingen volgens dit actieplan zijn onder meer:

 

  • Analyse van de huidige situatie
  • Wetgeving laten aanpassen (n.v.d.r. indien daar aanleiding toe is na de analyse van de huidige situatie)
  • Transparantie en publiciteit organiseren

 

Het Bureau van de FBC heeft de uitwerking van dit project toevertrouwd aan het lid van het Bureau, mevrouw Lieve Lagae (NL), in tandem met een nog aan te wijzen Franstalig lid.

 

In eerste fase van het project zal er een werkgroep worden samengesteld. Vervolgens zullen de nodige contacten worden gelegd met de coördinerende organen van de Magistratuur en van de advocatenordes. Dit zal worden gevolgd door een bevraging niet alleen bij de rechtbankvoorzitters en de BJB’s maar eveneens bij de bemiddelaars die aangeven (op de website van de FBC) dat ze pro deo willen werken.

 

Wordt vervolgd…

 

Herinnering: dossiers permanente vorming – datum indienen

 

De FBC herinnert u eraan dat erkende bemiddelaars tegen uiterlijk eind januari 2023 (periode 21-22) hun bewijs van permanente vorming moeten voorleggen:

 

  • Bemiddelaars erkend vóór 1 januari 2021 dienen hun bewijs van 18 uur permanente vorming voor te leggen aan de commissie.
  • Bemiddelaars erkend tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 dienen hun bewijs van 9 uur permanente vorming voor te leggen aan de commissie. Voor de periode van 2023-2024 wordt wel een bewijs van 18 uur permanente vorming verwacht.
  • Bemiddelaars erkend vanaf 1 januari 2022 dienen nog geen bewijs van permanente vorming voor te leggen aan de commissie. Zij dienen voor het eerst hun bewijs van 18 uur permanente vorming voor te leggen aan de commissie uiterlijk tegen eind januari 2025.

 

Benefietconcert ingericht door bemiddelaars te Kiev

 

De FBC kreeg de vraag tot verspreiding van een benefietconcert ten voordele van een hulporganisatie in Kiev. Ze zamelen o.a. voedsel en medicijnen in, maken er pakketten van, en brengen die bij de achterblijvers die ze meteen ook moreel-psychologisch proberen te steunen. We wensen dit warme initiatief jullie onder de aandacht te brengen.

 

Dit project wordt geleid door psychologe, bemiddelaar en trainer bemiddelingen Tatyana Bilyk. Zij is tevens het hoofd van het eerste opleidingscentrum voor bemiddelaars in Kiev. Ze besloot niet te vertrekken maar met haar collega’s een hulporganisatie op te zetten om de zwakkeren – die niet kunnen vluchten – ter plaatse te helpen.

 

Het benefietconcert zelf vindt plaats op 31 maart 2022 om 20:00 in CC De Schakel, Schakelstraat 8 8790 Waregem.

Meer informatie over deze hulporganisatie en dagelijkse updates kan u alvast terugvinden op de volgende link: www.facebook.com/HelpingthepeopleofKIEV.

 

Bijgevoegd aan deze newsletter vindt u alvast de flyer van dit event.