Nieuwsbrief januari 2021

NEWSLETTER januari 2021

 

HET ACTIEPLAN VAN DE FBC

“Ambitieus doch realistisch, nuttig en aangenaam” - © Theo De Beir

De Federale Bemiddelingscommissie krijgt de steun van de minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne, voor het realiseren van haar actieplan en het maximaal promoten van bemiddeling (zie de beleidsverklaring in bijlage). De minister geeft onze organisatie een nog meer centrale rol bij de bekendmaking en verspreiding van de bemiddeling in alle sectoren van het maatschappelijk en economisch leven zodat er voor elk soort conflict een competent erkend bemiddelaar kan worden ingeschakeld.

We delen de visie van de minister dat bemiddeling en minnelijke schikking  een volwaardige plaats dienen te krijgen in het juridisch en gerechtelijk landschap. De vernieuwde Federale Bemiddelingscommissie zet alle zeilen bij om bemiddeling de prominente en zichtbare plek te schenken die ze in België verdient.  Om deze doelstelling te verwezenlijken werd door de FBC een ambitieus actieplan uitgewerkt. Het actieplan wordt ingedeeld in zeven domeinen met verschillende strategische- en operationele doelstellingen:

Communicatie & Marketing

Doel: de bekendmaking van de toepassingsmogelijkheden van bemiddeling en het digitaliseren van de communicatie met een uitgewerkte en doordachte communicatiestrategie.

Financieel Beleid

Doel: de middelen creëren om de FBC toe te laten performant te werken, zo de bemiddeling op de kaart te zetten en hierdoor een gewaardeerde partner van justitie te worden.

Besluitvorming & Verslaggeving

Doel: het creëren van een heldere en geactualiseerde wettelijke omkadering die zal bijdragen tot een performante werking van de bemiddeling.

ICT

Doel: de digitalisering en de informatisering dienen de tools te worden die de bemiddeling als frisse en toegankelijke geschillenregelaar en gesprekspartner in de kijker zetten. Het toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van de website wordt als een prioritaire doelstelling gezien.

Kennismanagement

Doel: het in kaart brengen van de bemiddelingswereld om een efficiënt en doelgericht beleid in de lijn van actuele trends en evoluties te creëren.

 

Vorming & Opleiding

Doel: het waarborgen van een kwalitatieve vorming en dienstverlening die de uitoefening van de bemiddeling, als onderdeel van alternatieve geschillenregelingen, een juiste plaats binnen de gerechtelijke wereld geeft.

Partners

Doel: de ruimere toepassingsmogelijkheden van bemiddeling in verschillende domeinen van de samenleving onderzoeken, analyseren en benadrukken door in dialoog te gaan met belangrijke spelers uit diverse sectoren. 

Jullie vinden de integrale tekst van het actieplan in de bijlage bij deze mail en binnenkort op de FBC-website, die volledig zal herwerkt worden.

 

volledig actieplanfbc_actieplan_.pdf

 

COMMISSIE TUCHTREGELING EN KLACHTENBEHANDELING –

de deontologische code voor bemiddelaars

 

De Commissie tuchtregeling- en klachtenbehandeling, onder het voorzitterschap van de heer Guy Jansen, heeft de voorbije maanden intensief gewerkt aan de opmaak van de deontologische code voor bemiddelaars. Deze code werd onlangs goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de FBC.

Alle erkende bemiddelaars zijn gehouden zich gedurende ieder bemiddelingstraject te schikken naar de regels van deze deontologische code.

Jullie vinden de deontologische code terug in de bijlage bij deze mail en binnenkort op binnenkort op de FBC-website, die volledig zal herwerkt worden.

 

Volledige deontologische code: deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.pdf

 

WEBINAR GDPR van 30 december 2020 was een voltreffer !

Maar liefst meer dan 300 erkend bemiddelaars volgden op de valreep van het oude jaar het online seminarie over de praktische aspecten uit de General Data Protection Regulation.

De opleiding werd bijzonder gesmaakt door onze deelnemers en heeft hen ongetwijfeld nog meer bewust gemaakt van het belang van de regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

We danken onze gelegenheidspartner DPI voor de professionele en kwalitatieve opleiding.

 

 

 

 

De FBC blijft ter uw beschikking voor al uw vragen.

secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

https://www.linkedin.com/company/fbc-cfm