SUMMERFLASH

SUMMERFLASH – JULI/AUGUSTUS 2020

“In the middle of difficulty lies opportunity” - Albert Einstein

 

De FBC wenst alle bemiddelaars een welverdiende en deugddoende vakantie toe.

Wij hopen dat jullie kunnen genieten van de mooie zomerse vakantiedagen zodat jullie batterijen voldoende opgeladen zijn voor alweer een periode die heel wat uitdagingen met zich zal meebrengen.

Ook al heeft de FBC een optimistische kijk op wat het najaar ons mogelijk te bieden heeft, blijft ze ook waakzaam toekijken naar de hedendaagse evoluties i.v.m. het coronavirus. Gelet op de stijgende coronacijfers is het onze taak, om als onderdeel van een Federale Overheidsdienst, jullie eveneens op te roepen de visie, adviezen en regels van de Nationale Veiligheidsraad nadrukkelijk op te volgen en toe te passen in jullie bemiddelingspraktijk.

 

Btw-vrijstelling voor familiale bemiddelaars 

Vanuit de bemiddelingswereld werd aan de FBC een zekere verwarring, vraag en onduidelijkheid gesignaleerd omtrent de btw-vrijstelling voor familiale bemiddelaars, in het bijzonder advocaat-bemiddelaars. Om de onjuiste toepassing van het artikel 44, § 2, 5° van het Btw-Wetboek omtrent de btw-vrijstelling van familiale bemiddelaars te voorkomen, schreef de FBC de FOD Financiën aan. Het resultaat van deze correspondentie vatten wij graag samen in onderstaande paragrafen:

Ingevolge artikel 44, § 2, 5° zijn de diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting alsook de nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen van de btw vrijgesteld. De diensten van bemiddelaars in familiezaken vallen onder gezinsvoorlichting en zijn bijgevolg eveneens vrijgesteld van btw.

Er wordt gewezen dat de vrijstelling beoogd door het voornoemd artikel, zowel geldt voor de vrijwillige bemiddeling als voor de gerechtelijke bemiddeling en de advocaten als familiale bemiddelaars niet moeten beschikken over enig gerechtelijk mandaat (zoals beslissing E.T. 126.564 van 18.07.2014, randnummer 54, alinea 2, doet vermoeden).

De FBC hoopt door middel van deze communicatie de familiale bemiddelaars voldoende geïnformeerd te hebben over dit topic.

 

E-learning: de beslissing van het Bureau

Het Bureau heeft beslist dat de reeds opgestarte basisopleidingen virtueel mogen georganiseerd worden tot eind september 2020 op voorwaarde dat de opleidingsinstituten hiervoor een aanvraag hebben ingediend. Voor de basisopleidingen die nog niet van start zijn gegaan, wordt verwacht dat de opleidingsinstituten zich voorbereiden om deze fysiek te organiseren. Deze beslissing kan herzien worden naargelang de evolutie van het coronavirus.

 

MEDIATION WEEK 2020: een korte sneak-peek van deze editie

We hebben het genoegen jullie aan te kondigen dat vanaf deze editie een langdurige en duurzame samenwerking tussen de FBC en het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (IGO) tot stand is gekomen. Samen zullen wij instaan voor enerzijds de voorbereidingen en de organisatie van onze virtuele centrale dag en anderzijds voor tal van andere projecten naast de Mediation Week.

Graag geven wij u nu al het topje van de ijsberg van onze virtuele centrale dag op donderdag 15 oktober 2020 prijs.

De virtuele centrale dag zal in het thema staan van “innovatie”.

Deze dag zal bestaan uit een Franstalige voormiddag en een Nederlandstalige namiddag. Elk gedeelte zal een plenaire sessie met interessante topsprekers uit België, Frankrijk, Italië en Amerika bevatten alsook twee virtuele workshops. Bemiddelaars kunnen zich inschrijven voor de voormiddag, de namiddag of de volledige dag. Meer details over de concrete invulling van de virtuele centrale dag en de manier van inschrijving wordt in een volgende nieuwsbrief gecommuniceerd.

We sluiten deze Summerflash af met een dankwoord naar de vele lokale initiatiefnemers voor het engagement dat zij voor deze editie willen aangaan. De werkgroep van de Mediation Week buigt zich momenteel over de verschillende voorstellen en werkt aan het programmaboekje dat u online zal worden doorgestuurd.

 In samenwerking met het Instituut voor gerechtelijke opleiding. 

                                                                                                Tot slot: stay safe, stay healthy and enjoy the little things!

summerflash_fbc_jul_aug_2020.pdf