SUMMERFLASH - Juli 2023

SUMMERFLASH Juli 2023

Beste erkende bemiddelaar,

MEDIATIONWEEK 2023 : save the date

Vergeet niet de Mediationweek in uw agenda in te kleuren. Heeft u als organisator een event of activiteit in gedachten?
Gelieve het inschrijvingsformulier (zie bijlage) zo snel, volledig en correct mogelijk te bezorgen aan het secretariaat tegen uiterlijk 24 juli a.s.
Meer info volgt op het einde van de zomervakantie, hou jullie mailbox alvast in het oog.

Terugkoppeling Lopende onderzoeken mbt bemiddeling

Eindelijk vinden wij van het secretariaat de tijd om onze belofte na te komen, gemaakt in de Newsflash van maart l.l., namelijk om een terugkoppeling te geven over de enquêtes die de FBC georganiseerd of gefaciliteerd heeft.
De meeste resultaten hiervan zijn inmiddels bekend, alleen aan het onderzoek dat gevoerd werd door VIVES (over de visie op ADR bij de magistraten van de Arbeidsrechtbanken, maar ook over de ervaring van de erkende bemiddelaars in sociale zaken) wordt nog de laatste hand gelegd. Deze resultaten zullen meegedeeld worden tijdens de Mediationweek (noteer alvast :  vrijdag 13 oktober te Kortrijk).
Het onderzoek over de stand van de bemiddeling in ons land, dat in opdracht van de FBC gevoerd werd door de VUB, zal eveneens aan bod komen tijdens de Mediationweek. De resultaten werden al gepresenteerd aan het Bureau.

Enquête FBC-project
"bemiddeling met (gedeeltelijk) kosteloze rechtsbijstand"

Vandaag, in de bijlagen bij deze Newsflash, vindt u alvast de resultaten van de enquête over de (gedeeltelijke) kosteloze rechtsbijstand.
Dit project werd toegelicht in onze eindejaarsflash.
Aan iedereen die eraan meegewerkt heeft oprechte dank, want we leren hier veel uit.
De resultaten, zowel deze uit het Nederlandssprekende taalgebied (52 antwoorden) als uit het Franssprekende taalgebied (54 antwoorden) zijn in bijlage toegevoegd.

In een notendop samengevat: bemiddelaars hebben in het algemeen zelf veel te weinig informatie over de (gedeeltelijk) kosteloze rechtsbijstand, ook wel gemakshalve “pro bono bemiddeling” genoemd. Zelfs rechtbanken en eerste- en tweede lijn juridische adviesverleners zijn niet altijd goed op de hoogte. Goed om weten is dat erkende bemiddelaars die bereid zijn om te werken onder de pro bono-voorwaarden dit veelal doen uit sociale overwegingen, terwijl “ervaring kunnen opdoen als beginnende bemiddelaar” de 2de belangrijkste drijfveer is. Het zijn niet alleen de familiale bemiddelaars trouwens die soms pro bono werken, ook bemiddelaars die burgerlijke en handelszaken behartigen kunnen hiermee te maken krijgen.

Waarom vele bemiddelaars liever geen pro bono bemiddelingen doen?

Ze vinden de vergoeding te laag, maar wat ook meespeelt is “hierover te weinig informatie en know how te hebben”. Willen we de bemiddeling ook bij de minder begoede burgers brengen, is het verspreiden van informatie hierover cruciaal, zowel bij de bemiddelaars zelf, als bij het publiek, als bij juridische eerste en tweede lijn advies- en dienstverleners. De respondenten van deze enquête hebben dan ook tal van ideeën aangebracht om meer bekendheid te geven aan de bemiddeling zelf én aan de mogelijkheid van rechtsbijstand.

Een euvel om een uniforme opleiding hierover te kunnen geven per taalgebied in ons land, is het verschil in toepassing in de verschillende rechtsgebieden.

Een volgende fase in dit pro bono-project is erop gericht om impulsen te geven, mede via het College van Hoven en rechtbanken, aan de rechtbankvoorzitters, om te komen tot harmonisatie van praktijken inzake rechtsbijstand. Het zou de FBC helpen om hetzelfde informatiemateriaal en dezelfde standaardformulieren te kunnen verspreiden over het hele land, zowel aan de bemiddelaars als aan het publiek als aan de eerste- en tweedelijns juridische diensten. Intussen zorgen regionale antennes voor een correcte lijst van bemiddelaars die in hun regio bereid zijn om aan de voorwaarden van de pro bono bemiddeling te werken. Deze zullen per regio overhandigd worden aan de rechtbankvoorzitters.

Misschien is het onvoldoende bekend, maar onze deontologie verplicht elke erkende bemiddelaar om de mogelijkheid tot (gedeeltelijk) kosteloze rechtsbijstand mee te geven aan elke nieuwe cliënt. Als hulpmiddel voegen we een handige folder in bijlage, in januari l.l. bijgewerkt met de actuele inkomensgrenzen. Zodra de nieuwe website van de FBC er is, zullen ook de honoraria die de bemiddelaar mag aanrekenen in geval van pro bono bemiddeling jaarlijks gepubliceerd worden op de website van de FBC.

Tijdens de Mediationweek, met name op maandag 9 oktober 2023 onthullen we u een leuk samenwerkingsverband met een belangrijke stakeholder die uitermate relevant is voor dit project. We houden er nog even de spanning in…

Twee urgente vragen aan u:

  1. Wenst u op de website van de FBC vermeld te staan als bemiddelaar die bereid is te werken onder de voorwaarden van de (gedeeltelijk) kosteloze rechtsbijstand.Als uw antwoord Ja is op deze eerste vraag, stuur een mailtje naar secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be
  2. Wenst u op een regionale lijst te staan die door ons projectteam aan de RB-voorzitters van elk arrondissement/ rechtsgebied/ kanton zal aangeboden worden?

Als uw antwoord Ja is op de tweede vraag, stuur dan een mailtje naar secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be, met lieve.lagae@gmail.com in cc

Lieve Lagae en Rene Constant, projectleiders voor de FBC,
De werkgroep kostenloze rechtsbijstand/pro bono bemiddeling en de lokale antennes

 

De FBC blijft tot uw beschikking voor al uw vragen.
secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be 
https://www.linkedin.com/company/fbc-cfm 

summerflash nl juli 2023
formulaire nl lokaal initiatief mediation week 2023 
folder rechtsbijstand