Gedragscode

Gedragscode (art. 1727 § 6, 7° Ger.W.)

Vervangen door de nieuwe deontologische code

Het punt 8 van de “criteria voor erkenning van bemiddelaars” bepaalt dat de kandidaat-bemiddelaar er zich toe verbindt de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

 

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op voormelde website http://www.fbc-cfm.be/

 

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

 

Bijzondere aandacht is er voor onderstaande onderwerpen:

 

  • bekwaamheid van de bemiddelaar (art. 3)
  • ethiek van de bemiddelaar (art. 4-13)
  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar inclusief de thematiek van belangenconflicten (art. 4-7)
  • gebruik van een caucus (art. 13)
  • vertrouwelijkheid en beroepsgeheim (art. 8-12)

 

Daarnaast is de gedragscode tevens een draaiboek voor het verloop van een bemiddeling (Weigering van de bemiddeling (art. 22), aanvang van de bemiddeling (art.14-18), tijdens de bemiddeling (art. 19 -20), schorsen of beëindigen bemiddeling (art. 22), bemiddelingsakkoord (art. 21) en stippelt de gedragscode de te volgen richtlijnen betreffende publiciteit (art. 24) uit.

 

Gedragscode

deontologische_code_-_code_de_deontologie_av-ag_16_12_2020.docx