Experten

Vermits de bemiddelaar niet de rol van raadgever kan opnemen zonder de noodzakelijke neutraliteit en onpartijdigheid in het gedrang te brengen, terwijl partijen en/of hun raadslieden ook niet noodzakelijk over de nodige expertise beschikken om in sommige technische kwesties (denk bv. aan actuariële berekeningen, waardebepaling van goederen, etc…) de knoop te ontwarren, kan het kortstondig en punctueel betrekken van een expert noodzakelijk zijn. Het zullen in dat geval partijen zelf zijn die in onderling akkoord hun expert kiezen, en deze belasten met een door henzelf omschreven punctuele opdracht. De aangezochte expert zal zich tot dezelfde vertrouwelijkheid verbinden als de partijen, en zijn opdracht volbrengen in de tijdspanne die partijen zelf met de expert zullen vastleggen. De expert zal bijgevolg zich kunnen concentreren op zijn kernopdracht zonder zich te moeten inlaten met het omzetten van gevolgtrekkingen in bindende adviezen. Niets belet evenwel dat partijen voor één of ander onderdeel het advies van de expert voor zich als beslissend zouden beschouwen.

 Volledigheidshalve zullen zij dit essentieel gegeven best opnemen in de omschrijving van de opdracht, zodat de expert duidelijk de draagwijdte van zijn opdracht kan inschatten.