Kosten van een bemiddeling

Een bemiddeling is in principe niet gratis. Een professionele bemiddelaar zal uiteraard een vergoeding vragen. De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar.

 

De wet bepaalt dat de kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van de partijen, maar de partijen kunnen een andere verdeling voorzien.

 

De wet bepaalt eveneens dat de partijen en de bemiddelaar op voorhand de wijze van vaststelling en het tarief van het ereloon van de bemiddelaar moeten overeenkomen, alsmede de modaliteiten van de betaling ervan.

 

Een bemiddeling is over het algemeen beterkoop dan een beroep op de rechtbank, ondermeer omdat dit toelaat de kosten uit te sparen verbonden aan de procedures ter ondersteuning van de eis, alsook tal van andere kosten eigen aan de gerechtelijke oplossing van een geschil. Ten titel van inlichting: de gerechtskosten voor een geschil ter waarde van € 3.000 belopen + € 1.000 (rechtsplegingvergoeding en kosten van dagvaarding) die ten laste zijn van hij die het proces “verliest”, en dit zonder de kosten te rekenen die elke partij heeft boven de eigen advocaatkosten.

 

Indien de partijen de kosten kunnen betalen, moeten ze deze gelijkmatig verdelen, behalve wanneer er in de bemiddeling een andere afspraak is gemaakt. De partijen en de bemiddelaar moeten op voorhand samen de berekeningswijze en het tarief bepalen, alsook de betalingswijze. Die informatie wordt opgenomen in het bemiddelingsprotocol. Net als andere gerechtelijke procedures kunnen bemiddelingen worden opgenomen in de dekking van uw verzekering voor rechtsbijstand. Raadpleeg hierover uw verzekeraar. Net zoals een belangrijk aantal gerechtsprocedures, kunnen ook bemiddelingen ten laste genomen worden in het kader van uw rechtsbijstandverzekering. Raadpleeg in dat verband uw verzekeraar.

 

Indien een of meerdere partijen de kosten niet kunnen betalen, kunnen zij gebruikmaken van een eventueel volledige of gedeeltelijke bijstand van een bemiddelaar, indien zij beroep doen op een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie .

 

Indien u wilt weten of u gebruik kunt maken van (gedeeltelijk) gratis bijstand van een bemiddelaar, contacteer dan een justitiehuis of bureau voor juridische bijstand (pro deo) in uw buurt.

 

De erelonen van de bemiddelaar kunnen ten laste genomen worden door de rechtsbijstand, zo voor de eigenlijke bemiddeling als voor de dossierkosten. De bemiddeling wordt door de rechtsbijstand ten laste genomen zowel voor gerechtelijke bemiddelingen als vrijwillige, vanaf het ogenblik dat deze worden uitgevoerd door een erkend bemiddelaar.