Conflictoplossing

In vele culturen is het van oudsher gebruikelijk om conflicten aan het oordeel te onderwerpen van een wijze of om diens raad te verzoeken. Om diverse redenen zijn in samenlevingen wereldwijd praktijken gegroeid en maatschappelijk verworven om conflicterende partijen tot verzoening aan te zetten. Al deze fenomenen zijn onder de gemeenschappelijke noemer te brengen van geschillenoplossing buiten de rechtbank om. Daarin precies ligt de kracht van de langs die weg bereikte oplossing, hetzij omdat partijen de samenlevingsregels beter begrijpen en toepassen onder elkaar, hetzij dat zij door het verwerven van inzicht in elkaars belangen een oplossing vinden om hun wederzijdse belangen te verzoenen zonder in te boeten op het wederzijds respect in de relatie.

 

Er bestaat een waaier aan mogelijkheden en methoden om elk zijn recht te geven op basis van verstandhouding. Deze kan worden bewerkt door een rechterlijke tussenkomst, dan wel door een derde neutrale partij. Steeds zal de achterliggende bekommernis erin bestaan om op een snelle en goedkope wijze het gerezen conflict te beëindigen. De praktijk wijst uit dat de ene methode al beter werkt dan de andere omwille van de aard van het conflict, het temperament van de conflicterende partijen en de mate hun persoonlijke betrokkenheid. In dat opzicht is ook aangetoond dat bemiddeling of mediation een duurzamer resultaat kan opleveren en aldus een werkelijke meerwaarde kan bieden. Daarom verdient bemiddeling onze bijzondere aandacht.

 

De bemiddeling is dus een alternatieve methode van geschillenoplossing. Andere methodes bestaan, zoals: Arbitrage - Verzoening - Dading ...