Verzoening voor de rechter

In tal van landen is het gebruikelijk om conflicterende partijen tot verzoening te bewegen. Ook in de Belgische procedureregels is voorzien in de mogelijkheid om op verzoek van één of meer partijen in minnelijke schikking te verschijnen voor de rechter. Dit verzoek kan zelfs mondeling worden gedaan. Enige voorwaarden zijn dat het om een geschil gaat dat voor het eerst voor de rechter gebracht wordt (eerste aanleg), vatbaar is voor dading en partijen daartoe rechtsbekwaam zijn. Dit betekent concreet dat over het voorwerp van het geschil overeenkomsten kunnen gesloten worden met wederzijdse toegevingen. Dit is algemeen het geval wanneer het geschil louter betrekking heeft op materiële belangen van personen, die daarover zonder beperking eigen aan de persoon kunnen over beschikken.

 

Voor bepaalde gevallen is het nastreven van de verzoening van de partijen door de wetgever verplicht gesteld, zoals bij huurgeschillen (art. 1344 septies Gerechtelijk wetboek) en geschillen die voor de arbeidsrechtbank gebracht worden (art. 734 Gerechtelijk wetboek). De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een wetsvoorstel afgewezen over bemiddeling bij huurtwisten. Zo is de verzoeningsprocedure niet meer verplicht als de verhuurder een procedure begint omwille van een huurgeschil (huur niet betaald, herziening huurprijs, uitzetting).

Ook in geval er door de rechter een deskundige (ook expert genoemd) wordt aangesteld, behoort het tot diens taak om te pogen de partijen tot verzoening te brengen (art. 977 Gerechtelijk wetboek). In echtscheidingszaken wordt zowel bij een eerste behandeling voor de rechter als in beroep vaak verwezen naar de mogelijke verzoening (art. 757,10° Gerechtelijk wetboek).

Niettemin blijkt in de praktijk een verzoening via minnelijke schikking zelden te worden gebruikt, en dit om diverse redenen. Het geloof in het eigen gelijk en het gemis aan systematische persoonlijke aanwezigheid van de personen in conflict zijn daar wellicht niet vreemd aan.

Brochure over verzoeningstechnieken in allerlei omstandigheden met steun van de Minister van Economische zaken en de Minister van Integratie

http://int.search.belgium.be/searchservice-web/search/dci/economie_nl?queryLanguage=nl&f.language=nl&query=verzoeningscommissie

Verzoening havenarbeid

http://www.cepa.be/pdf/ha/codex/co_log_cont/co_log_cont_h_13.pdf