Rol

De bemiddelaar zal als neutrale derde de partijen wegwijs maken in het verloop van het bemiddelingstraject en in de omgangsregels, die partijen zich verbinden na te leven gedurende de bemiddeling. Eén van de voornaamste taken van de bemiddelaar, is ervoor te zorgen dat partijen op een respectvolle wijze met elkaar blijven omgaan. De bemiddelaar beschikt daarvoor enkel over diens talent en ervaring om partijen daartoe te stimuleren, zodat de nodige dynamiek aanwezig blijft om partijen in de beste omstandigheden te laten overleggen hoe het voorliggende geschil kan worden opgelost. Daardoor zal ook een herstel van het vertrouwen onder elkaar van partijen een kans krijgen.

 

Daarbij zal de bemiddelaar als bewaker van het bemiddelingstraject de partijen enkel begeleiden. Aan de hand van creatieve vraagstelling, psychologisch doorzicht en communicatievaardigheden zal gepoogd worden hen te laten openstaan voor de mening van de andere partij en de onderliggende belangen te benoemen en begrijpelijk te maken. Voortdurend zal ervoor gezorgd worden dat doorheen de ventilatie van de emoties of onderliggende remmingen en frustraties, de partijen ertoe gebracht worden zich ten volle te concentreren op de uitdaging om een oplossing te vinden voor hun geschil. Waar nodig zal de bemiddelaar ervoor zorgen dat de ontstane escalatie van het geschil wordt afgebouwd en omgebogen naar een sfeer van vertrouwen waarin partijen tot samenwerking kunnen komen. Dan kan invulling gegeven worden aan de wederzijdse belangen om met mogelijke opties tot oplossing tot een akkoord te komen. In de eindfase zal de bemiddelaar ervoor zorgen dat de oplossing die partijen voorstaan ook in alle aspecten ervan realistisch en uitvoerbaar is. Bovendien zal de bemiddelaar partijen ertoe aanzetten de regels van openbare orde te eerbiedigen, en de belangen van minderjarige kinderen niet te schaden, minstens hun bereikt akkoord daarop te laten toetsen door hun raadslieden.

 

Zo de bemiddelaar vaststelt dat de voorwaarden voor een behoorlijke verderzetting van het bemiddelingstraject niet meer vervuld zijn, zal de bemiddeling op initiatief van de bemiddelaar worden stopgezet.

 

De rol van de bemiddelaar is bijgevolg zeer verschillend van deze van een rechter of arbiter die op basis van wat partijen en hun raadslieden naar voor brengen een oordeel moet vellen op grond van zuiver juridische kwalificaties, zonder dat zulks noodzakelijk voor partijen een werkelijke oplossing inhoudt, of minstens voor één van hen genoegdoening schenkt. De bemiddelaar uit geen mening of oordeel over het geschil. Voor de bemiddelaar is ook geenszins de rol van verzoener weggelegd. De bemiddelaar werkt een traject uit dat de partijen naar een oplossing kan brengen. Zo gedurende de bemiddeling partijen hun onderlinge verhouding een positieve toekomstgerichte wending kunnen geven, kan dit enkel bijdragen tot de voldoening en volharding van partijen in de uitvoering van hun bereikte oplossing(en) voor hun geschil.

 

De bemiddelaar kan betrokken worden bij de opstelling van het akkoord, doch kan het aangewezen zijn dit over te laten aan de raadslieden van de partijen om geen enkele schijn van partijdigheid op te wekken. Immers zou daardoor zowel de neutraliteit van de bemiddelaar als het bereikte akkoord zelf in twijfel kunnen getrokken worden. Als bevoorrechte getuige van de bemiddeling zal de bemiddelaar het bereikte akkoord mee ondertekenen. Doch zal er in principe geen tussenkomst meer verwacht worden voor de uitvoering ervan.

 

Tenslotte en niet in het minst zal de bemiddelaar zijn beroepsgeheim koesteren door zijn discreet optreden en als bewaarder van het geheim van de bemiddeling. Bij gerechtelijke bemiddeling zal enkel verslag gedaan worden aan de rechter over het al dan niet welslagen van de bemiddeling.