De erkenningsprocedure

Om te worden erkend als bemiddelaar moet men voldoen aan enkele voorwaarden, met name:

  1. door huidige of vroegere uitoefening beschikken over de vereiste kwalificaties met betrekking tot de aard van het geschil
  2. al naargelang van het geval beschikken over een opleiding of ervaring* aangepast aan het uitoefenen van bemiddeling                                                                                *Door de wijziging van de wet van 18 juni 2018 is dit ervaring criterium niet langer van toepassing vanaf 1 januari 2019.
  3. garanties voorleggen voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid die nodig zijn bij de bemiddeling
  4. geen schriftelijke veroordelingen hebben op zijn strafregister die onverzoenbaar zijn met de uitoefening van de functie van erkend bemiddelaar
  5. geen disciplinaire of administratieve sancties hebben opgelopen die onverzoenbaar zijn met de functie van erkend bemiddelaar, en nooit zijn erkenning kwijtgeraakt zijn

Erkende bemiddelaars moeten bovendien deelnemen aan een permanente vorming waarvan het programma wordt erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Na het bekomen van een erkenning, moet elke bemiddelaar om zijn erkenning te behouden om de twee jaar bewijs leveren van 18 uur gevolgde erkende permanente vorming. Niet erkende vormingen kunnen in aanmerking komen mits de bemiddelaar daarvoor geval per geval een aanvraag indient. De indiening van het dossier daarvoor dient spontaan te gebeuren bij het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

Bekijk ook:

Inventaris van de stukken voor aanvraag van erkenning als bemiddelaar

Formulier permanente vorming

Over de FBC

Beslissingen FBC