algemene commissie

De ambten van de algemene commissie worden afwisselend waargenomen door een Nederlandstalig en een Franstalig lid. Bovendien wordt het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van deze commissie afwisselend waargenomen door notarissen, advocaten en bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen. De algemene commissie heeft een huishoudelijk reglement opgesteld.

 

De algemene commissie vergadert twee maal per maand.


Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van de ondervoorzitter die hem vervangt, doorslaggevend.