algemene commissie

In het kader van de maatregelen die de regering heeft genomen, geeft de Federale Bemiddelingscommissie de voorkeur aan telewerk en nodigen we u uit om ons per e-mail te contacteren (secr.Bemiddelingscommissie@just.fgov.be), waarna we indien nodig telefonisch met u contact opnemen.Indien u een bemiddelaar wenst in te schakelen om uw conflict minnelijk op te lossen, gelieve onze lijst van erkende bemiddelaars te consulteren op onderstaande link:

http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

De ambten van de algemene commissie worden afwisselend waargenomen door een Nederlandstalig en een Franstalig lid. Bovendien wordt het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van deze commissie afwisselend waargenomen door notarissen, advocaten en bemiddelaars die noch het beroep van advocaat, noch dat van notaris uitoefenen. De algemene commissie heeft een huishoudelijk reglement opgesteld.

 

De algemene commissie vergadert twee maal per maand.


Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van de ondervoorzitter die hem vervangt, doorslaggevend.