Materiële kosten

In de meeste gevallen zal de bemiddeling plaats hebben in de burelen van de bemiddelaar, zodat zich zelden de vraag zal stellen naar lokalen aangepast aan de behoeften van een meerpartijen bemiddeling. Niettemin kan het aangewezen zijn om op een behoorlijke en comfortabele wijze een bemiddeling te leiden, dat men zich verplaatst naar een locatie op een voor elke betrokkene aanvaardbare afstand, waar de partijen zich op hun gemak kunnen voelen. Het gebruik van een dergelijke infrastructuur heeft een kost, doch deze is door de partijen zelf beheersbaar in de keuze die ze daarover maken.

 

Ook kan het voorkomen dat een plaatsbezoek noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij een geschil tussen aannemers, al dan niet begeleid door een expert. Die kosten zullen de kost van de bemiddeling uiteraard doen stijgen. Maar opnieuw zijn het de partijen zelf die beslissen over de noodzaak, de frequentie en de juiste opdracht van de betrokken derden.

 

Tenslotte kan het ook voorkomen dat de secretariaatskosten of hulp voor de opstelling van ontwerpen van overeenkomsten belangrijk zijn. Die uitgaven zijn goed voorzienbaar en kunnen in het bemiddelingsprotocol begroot worden.