Het bemiddelingsprotocol

Vooraleer de eigenlijke bemiddeling aan te vatten, zal de bemiddelaar de partijen toelichting geven over de wettelijk verplichte onderwerpen die in aan bod moeten komen in de overeenkomst die tussen de partijen onderling en de bemiddelaar ondertekend wordt.

 

De door de wet opgelegde minimale vereisten zijn de volgende:

1° de naam en de woonplaats van de partijen en hun raadslieden;
2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de bemiddelaar, en in voorkomend geval de vermelding dat de bemiddelaar erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie;
3° de herinnering aan het principe dat bemiddeling op vrijwillige basis geschiedt;
4° een beknopt overzicht van het geschil;
5° de herinnering aan het principe van vertrouwelijkheid van de mededelingen die tijdens de bemiddeling worden uitgewisseld;
6° de wijze waarop het ereloon van de bemiddelaar, het tarief ervan, alsook de betalingsvoorwaarden worden bepaald;
7° de datum;
8° de ondertekening door de partijen en de bemiddelaar.

 

In het protocol worden in samenspraak met de bemiddelaar aldus de ‘spelregels’ vastgelegd, waarvoor de partijen zich verbinden deze na te leven. Tegelijk wordt de aandacht gevestigd op de fundamentele principes van een bemiddelingstraject en wordt een tijdschema voor de duur van de bemiddeling vastgelegd. De duur van de bemiddeling kan door de partijen vrij bepaald worden, tenzij het een gerechtelijke bemiddeling betreft waarbij de rechter de termijn zal vaststellen waarbinnen de bemiddelaar verslag zal moeten doen over de uitkomst van de bemiddeling.

 

Het bemiddelingsprotocol zal ook een beknopte omschrijving van het geschil bevatten, zodat partijen duidelijk aangeven waarover het geschil gaat en welke de onderdelen daarvan zijn, die in de bemiddeling zullen aan bod komen. Niets belet dat tijdens het bemiddelingstraject partijen een bijvoegsel aan het protocol toevoegen, hetzij over onderwerpen of problemen die over het hoofd werden gezien, hetzij om een grotere draagwijdte te geven aan de regeling die zij voor ogen hebben, en die de oorspronkelijk aangegeven grenzen zouden overschrijden.